ដំណឹងមរណស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោកPaul allenជាដៃគូរបស់លោក​Bil gateបានស្លាប់

ដំណឹងមរណស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោកPaul allenជាដៃគូរបស់លោក​Bil gateបានស្លាប់

Video berjudul: ដំណឹងមរណស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft លោកPaul allenជាដៃគូរបស់លោក​Bil gateបានស្លាប់

Video dibuat oleh: Cambo News

ViralSS.com
Viral Social Share